Revision

Grunden i en revisors arbete är att genomföra en oberoende granskning av ditt företags verksamhet. Det skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot dina kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter.

Vi samarbetar med auktoriserade revisorer som har lång erfarenhet av ägarledda företag, nationella och internationella storföretag, offentlig verksamhet och ideella organisationer. Med vår kompetens kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten.

Revision kan delas in o ett antal faser som tillsammans bildar den process som genomförs för varje revisionskund varje år. Dessa faser är:
Planering av uppdraget
Löpande granskning/Internkontrollgranskning
Bokslutsgranskning
Granskning av årsredovisning

Vi har fysiska kontor i Skellefteå, Burträsk, Norsjö och Robertsfors i Västerbotten.

Skatteverket- www.skatteverket.se
Sveriges riksdag – www.riksdagen.se
Regeringen och regeringskansliet – www.regeringen.se
Bolagsverket – www.bolagsverket.se
Bokföringsnämnden – www.bfn.se
ScrewDrivers Client v4.6.01 (rdp only) (Windows XP 32-bit, Windows 7 32-bit) – Ladda Ner
ScrewDrivers Client v4 x64 (rdp only) (Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit) – Ladda Ner
Ladda ner Cisco VPN